Regulamin płatności elektronicznych

Ostatnia aktualizacja: 12 marca 2021

Niniejszy regulamin płatności elekotrnicznych („Regulamin”) określa warunki korzystania z produktów oferowanych przez Admify spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Tadeusza Korsaka nr 6 lok. 23, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000621287, NIP 1132911354, w imieniu której działa komplementariusz – Admify Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Tadeusza Korsaka nr 6 lok. 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000614976, NIP 1132908978 („Admify”), oraz podmiotami i osobami korzystającymi z oferowanych przez Admify produktów („Użytkownik”).

Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin poprzez: (i) korzystanie z Serwisu (jak zdefiniowano poniżej) lub jakichkolwiek innych usług świadczonych przez Admify, lub (ii) poprzez dalsze korzystanie z Serwisu po otrzymaniu powiadomienia o zmianie niniejszego Regulaminu („Akceptacja Regulaminu”).

1. Definicje

Definicje:

..

2. Korzystanie z usługi płatności elektronicznej

2.1. W Serwisie Admify Istnieje możliwość skorzystania z usługi płatności elektronicznej dostarczanej przez Partnerów Admify (Operator Płatności).

2.2. Serwis Admify nie świadczy usług płatniczych.

2.3. Przedmiotem usług płatniczych świadczonych w ramach Serwisu Admify jest przekierowanie użytkownika na stronę Operatora Płatności (PayU lub BillTech Group), gdzie dopiero płatność elektroniczna może być wykonana za pomocą wybranej przez użytkownika metody płatności.

2.4. Opłata prowizyjna za skorzystanie z usługi płatności elektronicznej może być pobrana przez Operatora Płatności, a jej wysokość uzależniona jest od wybranej metody płatności.

2.5. Wysokość opłaty prowizyjnej jest prezentowana użytkownikowi końcowemu na etapie zatwierdzania płatności

2.6. Admify nie jest stroną umowy między użytkownikiem (osoba zlecająca płatność elektroniczną i wykonująca płatność elektroniczną), a odbiorcą płatności.

2.7. Użytkownik końcowy (płatnik) poprzez akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności składa żądanie zrealizowania przekierowania do strony Operatora Płatności w celu wykonania płatności elektronicznej na stronie Operatora Płatności.

1.8. Obowiązki i odpowiedzialność Operatorów Płatności opisane są w stosownych regulaminach i politykach prywatności, które użytkownik może zaakceptować na stronie Operatora Płatności w celu wykonania płatności elektronicznej:

3. Ograniczenie odpowiedzialności

3.1. Admify nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie płatności elektronicznej przez Operatora Płatności.

3.2. Admify nie ponosi odpowiedzialności za infrastrukturę techniczną i system informatyczny Operatora Płatności.

3.3. Admify nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niewypełnienie lub opóźnienie w wypełnianiu zobowiązań w zakresie, w jakim takie niewypełnienie lub opóźnienie zostało spowodowane okolicznościami będącymi poza uzasadnioną kontrolą Admify (takimi jak spory pracownicze, zdarzenia losowe, działania wojenne, akty terroryzmu, rozmyślne uszkodzenie bądź zniszczenie mienia, niedająca się przewidzieć, nawet pomimo dołożenia należytej staranności w tym zakresie, awaria dostawcy usługi hostingowej dla Serwisu, wypadki lub przestrzeganie jakichkolwiek przepisów prawa właściwego bądź rozporządzeń rządowych). Admify będzie natomiast dążyć do zminimalizowania skutków wszelkich takich zdarzeń oraz do wypełnienia zobowiązań, na które zdarzenia te nie miały wpływu.

3.4. Admify nie będzie w żadnym wypadku odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody powstałe (w tym, bez ograniczeń, szkody wynikłe ze strat w prowadzonej działalności, przerwy w prowadzeniu działalności, utraty informacji związanych z prowadzoną działalnością lub inne szkody pieniężne lub niepieniężne) wynikające z użytkowania lub niemożliwości użytkowania Serwisu lub świadczenia pomocy technicznej, lub jej niezapewnienia, nawet jeśli Admify zostanie powiadomiony o możliwości powstania takich szkód. W każdym przypadku, Admify udziela licencji na korzystanie z Serwisu „w stanie takim, w jakim jest”, „ze wszelkimi wadami” i „w zależności od dostępności”. Admify nie udziela żadnych dodatkowych rękojmi, gwarancji ani zapewnień umownych związanych z aplikacją czy usługą płatności.